top of page

劉美嬋律師

資深律師

劉律師曾參與多個企業和商業事務,包括於香港聯合交易所有限公司掛牌上市的首次公開招股及上市項目、收購合併、貸款及融資交易和企業重 組。劉律師並曾為香港的上市公司就企業融資交易、證券監管合規及企業管治等事宜提供香港上市規則和收購及合併守則的法律意見 。

Stella Lau.jpg

學歷資格

專業資格

 

 

2012               法律博士 - 香港城市大學

2013               法律專業證書 - 香港城市大學

2015               香港高等法院事務律師

bottom of page