top of page

殷麗瑜律師

合夥人

殷律師在處理各類民事及刑事的事宜擁有廣泛的經驗,包括合約糾紛,侵權索償及商業詐騙 。她代表及給予法律意見予面對證監會,廉政公署,警察或其他法定機構調查的客户。

殷律師近年專注婚姻法。她就各方面的婚姻事宜提供法律意見,包括離婚,子女的管養權,照顧、管束及探視安排,牽涉資產及贍養費的財務糾紛,婚前/婚後協議以及禁制令申請。

殷律師亦是調解員及婚姻監禮人。

Jamie Yu.jpg

學歷資格

專業資格

 

 

2005               法律學士 - 香港大學

2011               法律碩士(知識產權及資訊科技) - 香港大學

2008              香港高等法院事務律師

2016              婚姻監禮人

2017               認可調解員

bottom of page