top of page

張㦤玲律師

顧問

張律師畢業於英國倫敦大學並考獲法律學士學位,張律師專長於物業法律。於一九九一年,她被委任為中國委托公證人。她擁有香港、英國及威爾斯的法律專業資格。

Elaine Cheung.jpg

學歷資格

專業資格

1977                法律學士 - 英國倫敦大學

1980               香港最高法院事務律師

1984               英國及威爾斯最高法院事務律師

1991               中國委托公證人

2019               婚姻監禮人

bottom of page